วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30-16.30   พิจารณาร่างกำหนดองค์ประกอบ บคศ.38 ค (2)  ศธจ.ลำปาง  นายอลงกรณ์ ประสานสุข