วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.30-16.30   ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  สพป.ลป.1  นายจิรวัฒน์ ปัญญา