วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00   ประธานเปิดงานวันวิชาการ "เปิดบ้านเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร"  รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  นายอลงกรณ์ ประสานสุข
08.00   ประธานในพิธีเปิดงานวันวิชาการ "Maetuenwittaya Open house"  รร.แม่ตืนวิทยา  นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ