วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00   ประธานในงานมนต์เสน่ห์เวียงเจดีย์ “เวียงเจดีย์ก้าวไกล นักเรียนไทยก้าวหน้า”  รร.เวียงเจดีย์วิทยา  นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ
08.30-16.30   ประชุมรับทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงฯ  ห้องประชุมพัฒนวิทย์ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  นายจิรวัฒน์ ปัญญา