วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30-16.00   ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น แนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่  นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ