วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30   ประชุมหัวหน้าส่วนราชกการฯ  ศาลากลางจังหวัดลำปาง  นายอลงกรณ์ ประสานสุข
13.30   ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ  โรงแรมลำปางเวียงทอง  นายจิรวัฒน์ ปัญญา