วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00   ประธานในพิธีเปิดการอบรม PLC สู่การจัดกระบวนการเรียนรู้  รร.เถินวิทยา  นายไพโรจน์ วิเศษ