วันที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00   ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรครูสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน  นายอลงกรณ์ ประสานสุข