วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00   ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ "การพัฒนาสถานศึกษา สู่ Thailand 4.0"  รร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  นายอลงกรณ์ ประสานสุข