วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
11.00-13.00   ประชุมหารือการจัดตั้งห้องเรียนภาษาจีน  รร.บุญวาทย์วิทยาลัย  นายจิรวัฒน์ ปัญญา