วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00-16.00   ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด  โรงแรมเวียงลคอร