วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
14.00   ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำปาง  สกสค.จังหวัดลำปาง