วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00-12.00   เป็นประธานพิธีเปิดงานที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี  โรงเรียนลำปางกัลยาณี  นายอลงกรณ์ ประสานสุข