วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
07.00-08.00น.   วางพวงมาลาเจ้าบุญวาทย์  รร.บุญวาทย์วิทยาลัย  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
09.00-16.30   ประชุมกลั่นกรองการย้าย  ศึกษาธิการลำปาง  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช