วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00-12.00   ประชุมทีมบริหาร  ห้องประชุมทันใจ  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช