วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
9.00-12.00   ร่วมประชุมอนุ กศจ.  ห้องประชุมมณีโชติรส  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
13.00-16.30   ประชุมมาตรฐานเขต  ห้องปันเจิง  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช