วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
9.00-12.00   ประชุมมาตรฐานเขต  ห้องปันเจิง  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
13.30-16.30   ประชุมจัดสรรอัตราธุรการ  ห้องปันเจิง  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช