วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30-16.30   ไปร่วมเป็นเกยรติในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสอนวิชา "เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม"  โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง  นายจิรวัฒน์ ปัญญา