วันที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
9.00-12.00   ร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคต ร.9  ศาลากลางจังหวัดลำปาง  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช