วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
9.00-12.00   พิจารณารางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี  สำนักงานศึกษาธิการลำปาง  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช