วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
9.30-12.00   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ศาลากลางจังหวัดลำปาง  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช