วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
9.00-16.30   เสาะแสวงหาข้อมูลรางวัลเจ้าฟ้า  รร.บุญวาทย์/รร.เตรียมอุดมเขลางค์  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช