วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
9.00-16.30   สืบหาข้อมูลผู้เสนอขอรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี  รร.แจ้ห่มวิทยา  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช