วันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
9.00-12.00   ร่วมวันปิยมหาราช  ศาลากลางจังหวัดลำปาง  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช