วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.30-16.30   ประชุมรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี  ห้องประชุมทานตะวัน  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช