วันที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
9.00-16.30   ประชุมการตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้วยส้านโมเดลอ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช