วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.30-16.30   ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง  นายอลงกรณ์ ประสานสุข