วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
7.00-08.30   ประชุมสภากาแฟจ.ลำพูน  ศูนย์บริหารการศึกษาพิเศษลำพูน  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช