วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.30-16.30   ประชุมการจ้างครูผู้ทรงคุณค่า  ห้องกู่คำ  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช