วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30   ประธานเปิดงานกีฬาสี รร.ลำปางกัลยาณี  รร.ลำปางกัลยาณี  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช