วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00   ประธานเปิดการประชุมการจัดตั้ง งปม.  ห้องเสือป่า รร.บุญวาทย์  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช