วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30-15.00   ประชุมรับนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  รร.บ้านแพะยันต์ดอยแช่ สพป.ลพ.เขต ๑  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
08.30-14.00   ประชุมรับนโยบายจาก เลขา กพฐ.  รร.แพะยันต์ฯ ลำพูน  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช