วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00   ร่วมเป็นเกียรติ และให้ข้อมูล รางวัลคุรุสภา  รร.แม่ตืนวิทยา  นายจิรวัฒน์ ปัญญา