วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00 - 16.00   ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ห้องประชุมปันเจิง สพม.35  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช