วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30-12.00   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2561  ศาลากลางจังหวัดลำปาง  นายอลงกรณ์ ประสานสุข