วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30   ประธานเปิดงานกีฬาสี  รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  นายจิรวัฒน์ ปัญญา