วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30   ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.ลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
13.30-16.30   ประชุมวันครู  ห้องประชุมศึกษาธิการ  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช