วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
9.00-12.00   ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการปี2562  ห้องปันเจิง  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช