ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
(ลำปาง-ลำพูน)
กลุ่มเครือข่ายบุญวาทย์ จังหวัดลำปาง

1. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย


นายสาโรจน์ แก้วอรุณ
ผู้อำนวยการ

นายศักรินทร์ แสงเมือง
รองผู้อำนวยการ

นายเสกสรรค์ ยั่งยืน
รองผู้อำนวยการ

นางวิไลภรณ์ คำภีระแปง
รองผู้อำนวยการ

นายสุริยะ ศรีสุข
รองผู้อำนวยการ

2. โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

นายวสุธา กำลังเก่ง
ผู้อำนวยการ


ว่าที่ ร.ต.เฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์
รองผู้อำนวยการ

3. โรงเรียนแม่เมาะวิทยา


นายถนอม อุปละสืบ
ผู้อำนวยการ

นางปริศนา วรรณารักษ์
รองผู้อำนวยการ


นายประสิทธิ์ ยอดดี
รองผู้อำนวยการ

4. โรงเรียนกิ่วลมวิทยา


นายสมศักดิ์ เจริญธนฤทธิ์
ผู้อำนวยการ


รองผู้อำนวยการ

5. โรงเรียนสบจางวิทยา


นางสุธามาศ สักลอ
ผู้อำนวยการ

6. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ


ดร.สกล ไหมสาสน์
ผู้อำนวยการ

นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน
รองผู้อำนวยการ


นายบัญญัติ นนทมาลย์
รองผู้อำนวยการ

นายทรงพล เฟื่องฟู
รองผู้อำนวยการ

7. โรงเรียนเมืองมายวิทยา


นายพงษ์เดช กาวงศ์
ผู้อำนวยการ

 

 

 

8. โรงเรียนประชาราชวิทยา


นายปรีชา นันติชัย
ผู้อำนวยการ

กลุ่มเครือข่ายกัลยา จังหวัดลำปาง
9. โรงเรียนลำปางกัลยาณี


นายธรณินทร์ เมฆศิริ
ผู้อำนวยการ

นายสันติ ธัชโอภาส
รองผู้อำนวยการ

นายเกษม กาเตจ๊ะ
รองผู้อำนวยการ

นายวีระศักดิ์ วงศ์สุขศรี
รองผู้อำนวยการ

นายชัยยุทธ คำธัญวงษ์
รองผู้อำนวยการ

10. โรงเรียนเขลางค์นคร

นายเกตุ เปี้ยอุตร
ผู้อำนวยการ

นายสมบุญญา ไชยทนุ
รองผู้อำนวยการ

นางสุพิน อุ่นหน่อ
รองผู้อำนวยการ


นางลัดดา กลิ่นวงษ์
รองผู้อำนวยการ

นายรัชวุฒิ ปรารถนา
รองผู้อำนวยการ

11. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

นางสมสวย ยะจินะ
ผู้อำนวยการ

นายไพโรจน์ สมบัติใหม่
รองผู้อำนวยการ

12. โรงเรียนปงแสนทองวิทยา


นายบรรจง สอนสมบูรณ์
ผู้อำนวยการ

13. โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม


นายฐิติกร แก้วปันกุล
ผู้อำนวยการ


นายพิษณุ ชัยปัญญา
รองผู้อำนวยการ

14. โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา


นายกัมพล ธิติกร
ผู้อำนวยการ

15. โรงเรียนแม่สันวิทยา


ผู้อำนวยการ

 

กลุ่มเครือข่ายเถินบุรินทร์ จังหวัดลำปาง

16. โรงเรียนเถินวิทยา


นายพิมนน์ ปิติลุ
ผู้อำนวยการ

นายสมชาย น่วมเกตุ
รองผู้อำนวยการ


นางนภาศรี ทิมภูธรา
รองผู้อำนวยการ

นายคมสัน มีเดช
รองผู้อำนวยการ

นายชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล
รองผู้อำนวยการ

17. โรงเรียนแม่ทะวิทยา


นายสมเดช กันทาวงศ์
ผู้อำนวยการ


นายเสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์
รองผู้อำนวยการ

18. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม


นางสมจิตร ดาวสุด
ผู้อำนวยการ

นายศานติกรศ์ วงค์เขียว
รองผู้อำนวยการ

นายทรงศักดิ์ หริ่งรอด
รองผู้อำนวยการ


นายเธวิญ เย็นใจ
รองผู้อำนวยการ

19. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม


นายบุญทวี วิทยาคุณ
ผู้อำนวยการ

นางสาวธีรดา ทิงาเครือ
รองผู้อำนวยการ


นายสมบูรณ์ ดาวัลย์
รองผุ้อำนวยการ

20. โรงเรียนเวียงมอกวิทยา


นายมานพ แสนทวี
ผู้อำนวยการ

นายบรรเจิด ขันแก้ว
รองผู้อำนวยการ

 
21. โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา


นายบุญสง นาละออง
ผู้อำนวยการ

 
22. โรงเรียนไหล่หินวิทยา


นายเทพวรินทร์ เขื่อนปัญญา
ผู้อำนวยการ

23. โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี


นายสุทิน คงสนุ่น
ผู้อำนวยการ

24. โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม


นายชิงชัย ทิพย์มณฑา
ผู้อำนวยการ

นายพจน์ ศุพพิชน์
รองผู้อำนวยการ

25. โรงเรียนแม่พริกวิทยา


นายสายัณห์ พรมใส
ผู้อำนวยการ


นายเสน่ห์ สายต่างใจ
รองผู้อำนวยการ

 

กลุ่มเครือข่ายพญาวัง จังหวัดลำปาง

26. โรงเรียนเมืองปานวิทยา

นายดำรงค์ ตุลาสืบ
ผู้อำนวยการ

นายอนันต์ พุ่มพันธุ์วงศ์
รองผู้อำนวยการ

27. โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา


นางช่อฟ้า ม่วงมณี
ผู้อำนวยการ


นายรวี หมั่นทำ
รองผู้อำนวยการ


นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์
รองผู้อำนวยการ

นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์
รองผู้อำนวยการ


นายประกรณ์ ผันผาย
รองผู้อำนวยการ

28. โรงเรียนวังเหนือวิทยา


นายภูริต คันธชุมภู
ผู้อำนวยการ

นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล
รองผู้อำนวยการ

นายขุนหาญ นิตตา
รองผู้อำนวยการ


นายสมชาย ใจไหว
รองผู้อำนวยการ


นายมานิตย์ อวดห้าว
รองผู้อำนวยการ

29. โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์


นายถนอม สุจริต
ผู้อำนวยการ

30. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม


นายมานัส นพคุณ
ผู้อำนวยการ

นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา
รองผู้อำนวยการ

31. โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา


นายวิโรจ หลักมั่น
ผู้อำนวยการ

 

กลุ่มจามเทวี จังหวัดลำพูน

32. โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม


นายศุภชัย ปัญญา
ผู้อำนวยการ


นางช่อผกา เอื้ยวศิริโชค
รองผู้อำนวยการ  

33. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน

นายเล่ห์ ไทยเที่ยง
ผู้อำนวยการ

นายคณิต สาระเวียง
รองผู้อำนวยการ

นายอภิชาติ สมปรารถนา
รองผู้อำนวยการ

นายประพันธ์ ชมภูคำ
รองผู้อำนวยการ

นายจตุพร สุทธวานิช
รองผู้อำนวยการ

34. โรงเรียนวชิรป่าซาง


นายนิพนธ์ แสงเนตร
ผู้อำนวยการ  


นายจรัล ถาวร
รองผู้อำนวยการ

35. โรงเรียนป่าซาง


นายอรรณพ ปัญญาโกษา
ผู้อำนวยการ


นางประกาทิพย์ ผาสุข
รองผู้อำนวยการ


นายศรีวัย โญกาศ
รองผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการ

36. โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม


นายจรัส คำอ้าย
ผู้อำนวยการ

นางสาวสุนีย์ แสงเขื่อนแก้ว
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
37. โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร


นายพิสิษฐ คำบุรี
ผู้อำนวยการ


นางสาวจันทร์เพ็ญ สิทธิตัน
รองผู้อำนวยการ

 

 

38. โรงเรียนจักรคำคณาทร

นายสกล ทะแก้วพันธุ์
ผู้อำนวยการ

นายภาษิต บุษมงคล
รองผู้อำนวยการ


นายศรีทอง อะถานา
รองผู้อำนวยการ


นางทพิย์อุบล ศิริบูลย์
รองผู้อำนวยการ

39. โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม


นายสมมาตร สนทมิโน
ผู้อำนวยการ


นางสุจิรา คติศิริกุญชร
รองผู้อำนวยการ

40. โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา


ว่าที่ ร.ต.ทองศรี จินะ
ผู้อำนวยการ


นางอรพินท์ อุปโน
รองผู้อำนวยการ

41. โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม


นายนิรันดร หมื่นสุข
ผู้อำนวยการ


นางจิราภรณ์ จันทนุปาน
รองผู้อำนวยการ

 

กลุ่มศรีวิชัย จังหวัดลำพูน

42. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง


นางศุภัทธียา พรพิพัชระ
ผู้อำนวยการ


นายอรรถพงษ์ เฟื่องฟู
รองผู้อำนวยการ

นายมานะ เดชเจริญ
รองผู้อำนวยการ


นางดวงใจ ญาณโรจน์
รองผู้อำนวยการ

43. โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา


นายแสวง บุญมากาศ
ผู้อำนวยการ


นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย
รองผู้อำนวยการ


ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ กันทะวงค์
รองผู้อำนวยการ
44. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา


นายประชากร เขื่อนปัญญา
ผู้อำนวยการ


นายสุพจน์ แสนหาญ
รองผู้อำนวยการ

45. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

นางสังวาล วังแจ่ม
ผู้อำนวยการ


นางปียานันท์ บุญธิมา
รองผู้อำนวยการ

46. โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา


นางรติมา ปฤษฎางคเดชา
ผู้อำนวยการ

นางพรสุคนธ์ ปาจุวัง
รองผู้อำนวยการ

กลับสู่หน้าหลัก