ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

แบบทดสอบหลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

สำหรับทดสอบข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป

(สามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนการตอบหากผ่าน 80 % สามารถพิมพ์ใบเกียรติบัตรอิเล็คทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ)

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป (สำหรับท่านทึ่เคยตอบแบบสอบถามแล้ว สามารถระบุข้อมูลเพื่อตอบแบบสอบถามใหม่ คะแนนปรับปรุงครั้งล่าสุด

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก:   * : 13 หลักไม่ต้องเว้นวรรค
Name Title:   * โปรดระบุคำนำหน้าเป็นภาษาไทย เช่น นาย,นางสาว,นาง
Name:   * โปรดระบุชื่อเป็นภาษาไทย
Surname:   * โปรดระบุนามสกุลเป็นภาษาไทย
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม:  


* : โปรดระบุ

คำชี้แจง : ผู้ที่เคยตอบแบบทดสอบสามารถตรวจสอบผลการทดสอบได้

แจ้งปัญหา : หากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับแบบทดสอบหรือใบเกียรติบัตร สามารถส่งข้อมูล ระบุชื่อหลักสูตร ชื่อ-นามสกุลและปัญหา มาที่ e-mail : montri.n@secondary35.go.th

ตอนที่ 2 : หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์