PISA 2021

แบบทดสอบความรู้สำหรับการเตรียมความพร้อมของการรับการประเมิน PISA 2021

สำหรับทดสอบข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป

(สามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 ครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนการตอบหากผ่าน 80 % สามารถพิมพ์ใบเกียรติบัตรอิเล็คทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ)

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป (สำหรับท่านทึ่เคยตอบแบบสอบถามแล้ว สามารถระบุข้อมูลเพื่อตอบแบบสอบถามใหม่ คะแนนปรับปรุงครั้งล่าสุด

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก:   * : 13 หลักไม่ต้องเว้นวรรค
คำนำหน้า:   *
ชื่อ:   *
นามสกุล:   *
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม:  


* : โปรดระบุ

คำชี้แจง : ผู้ที่เคยตอบแบบทดสอบสามารถตรวจสอบผลการทดสอบได้

แจ้งปัญหา : หากท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับแบบทดสอบหรือใบเกียรติบัตร สามารถส่งข้อมูล ระบุชื่อหลักสูตร ชื่อ-นามสกุลและปัญหา มาที่ e-mail : montri.n@secondary35.go.th

ตอนที่ 2 : หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์