หน้าแรก

องค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้นำด้านคุณภาพการศึกษา

โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นวัตกรรม

สพม.35 

สพม สามสิบห้า

จังหวัดลำปาง

30 โรงเรียน

จังหวัดลำพูน

15 โรงเรียน

รางวัลแห่ง

ความภาคภูมิใจ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่ข่าวสาร

 

กิจกรรมเขตพื้นที่

กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด