การบริหารงาน

1.แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

2.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

3.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

1.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  

[gview file="http://www.secondary35.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/WorkFlow_finance.pdf"]

2.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 3.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561