กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

น.ส.รสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

.....

.....

1.คู่มือการปฏิบัติงาน สพท. กล่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
2.คู่มือปฎิบัติงานรายบุคคล <– Click Here

 

 

VTR กิจกรรมกลุ่ม

การยื่นขอรับบำเหน็จตบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วงที่ 1

การยื่นขอรับบำเหน็จตบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วงที่ 2