30 โรงเรียน จังหวัดลำปาง

 

ที่

ผู้อำนวยการ

โรงเรียน

Link Web Site

1

นายจิรัฐพงศ์  สุมนะ

กิ่วลมวิทยา

2

สิบเอกพงศ์กิติ  แก้วกิติ

โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

3

ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์

เมืองมายวิทยา

4

นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง

บุญวาทย์วิทยาลัย

5

นายถนอม  อุปวัฒนานันท์

แม่เมาะวิทยา

6

นายนิรันดร  หมื่นสุข

ลำปางกัลยาณี

7

นางทิพพา  ใจใหญ่

สบจางวิทยา

8

นายบุญทวี  วิทยาคุณ

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

9

นายบุญสง  นาละออง

เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

10

นายสุวัฒน์  ท้าวเขื่อน

ประชาราชวิทยา

11

นายบรรจง  สอนสมบูรณ์

ประชารัฐธรรมคุณ

12

นายใจชาย  ปัณนะพงษ์

ห้างฉัตรวิทยา

13

นางษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา

แม่สันวิทยา

14

น.ส.ษมาภรณ์  สายวงศ์ปัญญา

เวียงตาลพิทยาคม

15

นายกัมพล  ธิติกร

แม่ทะวิทยา

16

นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยกร

สบปราบพิทยาคม

17

นายเสน่ห์  สายต่างใจ

เกาะคาวิทยาคม

18

นายมานัส  นพคุณ

เสริมงามวิทยาคม

19

นายณรงค์ศักดิ์  อบหอม

แม่พริกวิทยา

20

นายผจญ  ภักดีวิวัฒน์

แม่ทะประชาสามัคคี

21

นายพรศิลป์  สิงห์ทอง

ไหล่หินวิทยา

22

นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง

เวียงมอกวิทยา

23

นายสมบัติ  อุตรัตน์

แม่ทะพัฒนศึกษา

24

นายวิโรจ  หลักมั่น

เถินวิทยา

25

นายวัชรินทร์ จันทิมา

เมืองปานวิทยา

26

นายดำรงค์  ตุลาสืบ

วังเหนือวิทยา

27

นายศานติกรศิ์  วงค์เขียว

ทุ่งกว๋าววิทยาคม

28

นางปริศนา  วรรณารักษ์

เมืองปานพัฒนวิทย์

29

นายสุมล  สัญญเดช

ทุ่งอุดมวิทยา

30

นายสุทิน  คงสนุ่น

แจ้ห่มวิทยา